SORU ÖRNEKLERİ

1. Kur’an’ın okunmasıyla  ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kur’an, sadece ölülere bağışlamak için haftada bir kez okunmalıdır.

B) Kur’an sadece hafız olabilmek için  okunmalıdır.

C) Kur’an; her harfin hakkını vererek, anlamına uygun biçimde düşünerek, farkına vararak, ibret alarak okunmalıdır.

D) Kur’an sadece, sıkıntıların kaldırılamaz olduğu dönemlerde, sıkıntılarımız kaldırılıncaya kadar okunmalıdır.

 

2. Kıyamet günü, kuşatıcı azabın ve geri dönüşü olmayan alevin içine atılan inkârcılar; kendilerine ait hiçbir umut ışığı göremeyecekleri için, dayanılmaz azabı her an tatmaktansa, ........ ....... ........ diyeceklerdir. Ama nafile! Bu temennileri asla gerçekleşmeyecektir. Zira onlar için hüküm kesinleşmiş ve değişmesi mümkün olmayan  son başlamış olacaktır. Nihayet onlar, yalanladıkları ve alay ettikleri gerçeklerle baş başa kalacaklardır.

Nebe sûresine ve yukarıdaki açıklamaya göre, inkârcılar hangi temennide bulunacaklar?

A) Keşke toprak olaydım.

B) Keşke dünyada kalsaydım.

C) Keşke ölümsüz olsaydım.          

D) Keşke hiç doğmasaydım.

 

3. “(Ey inkârcılar!) Sizi …….. mı daha zor, yoksa ……. yaratmak mı? (Bilesiniz ki) onu (da) ………. bina etmiştir.”  (Nâziât: 27)

Yukarıda boş bırakılan kısımları sırasına göre ve doğru olarak tamamlayan şıkkı bularak işaretleyiniz.

A) yaratmak-göğü-Allah

B) Allah-göğü-yaratmak

C) yaratmak-Allah-göğü

D) göğü-Allah- yaratmak

 

4. Kur’an kimler için bir hatırlatma ve öğüttür?

A) Kalplerini inkâra şartlayanlar için 

B) Doğru yolu arzulayanlar için           

C) İstisnasız bütün insanlar için   

D) Dalâlette kalmak isteyenler için

 

5. “Çok yüce, en yüce veya sınırsız şan ve şeref sahibi” anlamlarına gelen, ayrıca Kur’an’ın diziliş sırasına göre 87. sûreye isim olan bu sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burûc                            B) A’lâ      

C) İnfitâr                            D) İnşikâk

 

6. Gâşiye sûresinde “Devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl yerleştirildiğine ve yeryüzünün nasıl yayılıp döşendiğine hiç bakmazlar mı?” deniyor.

Bu misaller neden sıkça verilmektedir?

A) İnsanın, uzayı temaşa etmesini ve ruhunu dinlendirmesine katkı sağlamak

B) İnsanın, evrensel ihtişamı ve o ihtişamın  gerçek sahibini akletmesine vesile olmak

C) İnsanın genel kültürünü artırmak

D) Kâinata/evrene   bakıp   tefekkürde   bulunmakinsana herhangi bir fayda sağlamaz.

 

7. Duhâ sûresinde mü’minler hangi konularda uyarılmıştır?

A) Yetimi ezmemek, ona haksızlık yapmamak

B) Yardım isteyen ihtiyaç sahiplerini azarlayıp geri çevirmemek

C) Allah’ın nimetlerini minnet ve şükranla anmak

D) Üç şık da doğru

 

8. Açılmak, genişlemek, ferahlamak ve rahatlamak gibi anlamları bulunan ve Kur’an’da 94. sûreye isim olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnşirâh                    

B) Duhâ            

C) İnşikâk                    

D) Kadr

 

9. Tîn sûresinde ifade edildiği şekli ile iman edip salih amellerde bulunanlar için vadedilen mükafât nedir?

A) Eşsiz dünya nimetleri; zenginlik

B) Başa kakılmayacak olan, ardı arkası kesilmeyen cennet nimetleri

C) Mü’minlerle diğer insanlar arasında herhangi bir ayırım söz konusu olmayacaktır.

D) Cennet, mü’minler için sınırlı olacaktır.

 

10. Beyyine sûresi nerede nâzil olmuştur?

A) Mekke’de                     

B) Medine’de

C) Kudüs’te                      

D) Arafat’ta

 

11. Tekâsür sûresinde, aşağıda zikredilen hangi hususa işaret edilmektedir?

A) İnsanların mal ve evlat hırsına bürünmüş olduklarına

B) İnsanların mütevazi bir hayatı benimsediklerine

C) İnsanların asla nankörlük yapmadıklarına

D) İnsanların yapılan her uyarıyı dikkate aldıklarına

 

12. Asr sûresinde zikredilen “zaman ve hüsran” ifadeleri arasında ne gibi bir bağlantı bulunmaktadır?

A) İnsanlar, zamanı doğru amaçlar uğrunda kullanmakta hassas davranmaktadırlar.

B) İnsanlar, kaybolup giden zamanı beyhude harcamaktadırlar.

C) Zaman mefhumu ile insanların hüsrana uğramaları arasında herhangi bir bağlantı yoktur.

D) İnsanlari zamanı dolu dolu geçirseler bile hüsrandan kurtulamazlar.

 

13. “Mal biriktirip de onu durmadan ....................ve insanları kaş göz işaretleriyle ........... alıp (sonra onları) arkadan çekiştirenlerin vay hâline! O, ........... kendisini ebedîleştirdiğini zannediyor. Hayır (öyle değil)! Andolsun ki o, Hutameye atılacaktır.”  (Hümeze: 1-4)

Yukarıda boş bırakılan kısımları sırasına göre doğru olarak tamamlayan şıkkı bularak işaretleyiniz.

A) alaya-sayıp döken-malının      

B) sayıp döken-malının-alaya  

C) sayıp döken-alaya-malının

D) hesap eden-alaya-servetinin

 

14.  Bolluk, çokluk, bereket, hayır ve benzeri anlamları bulunan, Hz. Peygambere Allah tarafından verilen hikmet, şeref vb. nimetleri ifade eden; Kur’an’ın diziliş sırasına göre 108. sûreye isim olan sözcük hangisidir?

A) Kevser       

B) Mâûn      

C) Hümeze      

D) Fil

 

15. “Nasr” sözcüğü yardım ve zafer anlamına gelmektedir, gerçekleşecek olan fetihlerdeki Allah’ın yardımına işaret edildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Bu sûre nerede nâzil olmuştur?

A) Mekke’de        

B) Medine’de     

C) Kudüs’te           

D) Mekke ile Medine arasında hicret yolunda

 

16. ‘De ki: O Allah …………….., tektir, her şey Allah’a muhtaçtır. Fakat O, hiçbir şeye …………... O ne (bir çocuk) …………….. ne de doğurulmuştur. O’nun hiçbir dengi ve …………….yoktur.’ (İhlas: 1-4)

Yukarıda boş bırakılan kısımları sırasına göre ve doğru olarak tamamlayan şıkkı bularak işaretleyiniz.

A) benzeri-muhtaç değildir-doğurmuş-mutlak birdir

B) mutlak birdir-muhtaç değildir-doğurmuş- benzeri

C) muhtaç değildir-mutlak birdir-benzeri- doğurmuş

D) doğurmuş-mutlak birdir-benzeri-muhtaç değidir

 

17. “El-Esmâü’l-Hüsnâ/En Güzel İsimler”, muhakkak ki Allah’a aittir. O’nun güzel isimlerinden biri olduğu bilinen “el- Kuddûs” ismi hangi anlamı ifade etmektedir?

A) Büyüklüğünün sınırı ve ölçüsü olmayan, pek yüce olan

B) Her türlü noksanlıktan münezzeh/uzak, pak ve kusursuz olan

C) Yarattıklarını, hiçbir örneği olmadan, yoktan var eden

D) Yenilmeyen, daima galip gelen

 

18. Allah’ım! Yalnız Senden yardım ister, yalnız Senden bağışlanma diler ve yalnız Senden hidayet temenni ederiz. Sana inanıyor ve tövbe için Sana yöneliyoruz. Sana güvenip dayanıyoruz. Bize verdiğin bütün nimetlerin farkında olarak Seni hayırla yâd edip yüceltir, Sana şükrederiz. Nimetlerine nankörlük yapmayız. Kim de günaha dalar (ve Senin nimetlerine karşı nankörlük yaparsa), onu terk ederiz (aramızı ayırırız).

Allah’ım! Sadece Sana kulluk eder, sadece Senin için namaz kılar (sadece Sana el açıp yalvarır) ve sadece Sana secde ederiz. Ancak Sana koşar ve (rızanı kazanmak için ibadetlerimizi/işlerimizi) sevinçle yaparız. Rahmetini umarak bekleriz, azabından korkarız. Şüphe yok ki Senin azabın inkârcılara ulaşır (ve onları çepeçevre kuşatır).

Yukarıda anlamı verilen duaların genel tanımı hangisidir ve hangi namazda okunması uygundur?

A) Salli Bârik-Nâfile namazlarda (Sünnetlerde)

B) Kunut duaları-Vitir namazlarında

C) Tahiyyât-Farz namazlarda        

     D) Rabbenâ Âtinâ-Nâfile namazlarda

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-C      2-A      3-A      4-B      5-B      6-B      7-C      8-D      9-A      10-B      11-B    12-A    13-B    14-C    15-A    16-B    17-B    18-B    19-B